Helbredsnævnet

Helbredsnævnet vurderer helbredsgrundlaget for ydelse af svagelighedspension til tjenestemænd m.fl. På denne side findes oplysninger om pensionstyper og sagsgange, samt hvordan man indsender en sag til Helbredsnævnet.

Billede

Tjenestemandspension på grund af sygdom

For tjenestemænd m.fl. skal der før uansøgt afsked indhentes en pensionsretlig udtalelse fra Moderniseringsstyrelsen, og i sager om pension på grund af helbredsforhold skal der indhentes en udtalelse fra Helbredsnævnet.

Helbredsnævnet foretager en lægefaglig vurdering af den pågældende tjenestemands tjenstdygtighed set i forhold til tjenestemandens stilling eller en anden passende stilling. 

Der kan indledes en helbredssag for en tjenestemand, hvis sygefravær eller andre årsager, som er relateret til dennes helbred, indebærer, at den pågældende medarbejder ikke kan passe sit arbejde fyldestgørende. 

Sager om tjenestemandspension på grund af sygdom omfatter følgende pensionstyper:

Under de enkelte pensionstyper findes sagsskemaer og vejledninger samt oplysninger om, hvem der kan indsende en sag til Helbredsnævnet.

Sådan indsendes en sag til Helbredsnævnet

Send så vidt muligt al materiale vedrørende en sag digitalt enten via digital post (e-boks) til Moderniseringsstyrelsen eller som sikker e-mail til Moderniseringsstyrelsen på pensionsretlig-udtalelse@modst.dk. Hvis sagen vedrører en tjenestemand ansat i kommune eller region eller et medlem af en statslig pensionsordning eller statsgaranteret pensionskasse, skal sagen indsendes direkte til hn@modst.dk. Helbredsnævnet vil herefter behandle sagen og afgive en helbredsmæssig udtalelse. Sagsskema og øvrige relevante dokumenter skal vedhæftes som separate filer.

Alternativt kan materialet sendes pr. brev.

Lægeerklæringer kan sendes direkte fra lægen

Lægeerklæringer og speciallægeerklæringer er fortrolige oplysninger, som ikke må komme ansættelsesmyndigheden i hænde uden tjenestemandens godkendelse. De kan derfor sendes som digital post (via e-boks) direkte fra lægen/speciallægen til Moderniseringsstyrelsen/Helbredsnævnet. Alternativt kan de lægelige oplysninger sendes i en lukket kuvert som en del af den samlede sagsforelæggelse, eller separat i et brev stilet direkte til Helbredsnævnet.

Hent "Vejledning: Sådan skriver du til Helbredsnævnet via e-boks" (pdf)

Find mere info om brug af digital post og oprettelse af en digital postkasse.  

Husk al relevant dokumentation, ellers forsinkes sagen

Dokumentation for tjenestemandens helbredsforhold er nødvendig for, at det kan vurderes, om der er grundlag for at yde tjenestemanden en pension. Hvis det fremsendte materiale indeholder tilstrækkelig og dækkende dokumentation for tjenestemandens helbredsforhold, kan sagsforløbet blive kort.

Sagsforløbet vil dog afhænge af, om der i den konkrete sag er behov for at indhente yderligere lægelige oplysninger, herunder speciallægeerklæringer.

Det er erfaringen i Helbredsnævnet, at der ofte er behov for at indhente speciallægeerklæringer, fordi erklæring fra egen læge ikke altid er nok til at dokumentere tjenestemandens helbredsforhold.

Det kan anbefales, at arbejdsgiver:

  • ved første forelæggelse af sagen beder tjenestemanden (til brug for Helbredsnævnets vurdering) fremskaffe erklæring fra egen læge, suppleret med alle de journaloplysninger, der er udarbejdet om pågældendes sygdom såvel hos egen læge, som hos speciallæger og evt. hospitalsafdelinger.
  • i tilfælde, hvor Moderniseringsstyrelsen (Helbredsnævnet) beder om, at der fremskaffes en speciallægeerklæring – er opmærksom på, at det er arbejdsgivers ansvar at sætte tidsrammer for tjenestemandens indhentelse af speciallægeerklæringen og at følge op over for tjenestemanden om, hvornår erklæringen forventes indsendt/indsendes til Helbredsnævnet.

Et sagsforløb tager typisk to måneder, når Helbredsnævnet har modtaget alle oplysninger i sagen. Under de enkelte pensionstyper, er det nærmere anført, hvilke oplysninger der skal sendes ind.

Hvem gør hvad?

Det er ansættelsesmyndighedens opgave at holde snor i, at de oplysninger, som Helbredsnævnet skal bruge, bliver indsendt. Det gælder også indhentelse af yderligere oplysninger fra fx læger og speciallæger, som forudsætter tjenestemandens medvirken. 

I sager om opsat pension er det ansøgeren, der har ansvaret for at fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Hvis der er brug for yderligere dokumentation til vurderingen af en sag, tager Helbredsnævnet kontakt til ansættelsesmyndigheden/ansøger. Helbredsnævnet tager - som udgangspunkt - ikke selv direkte kontakt til eksterne parter og indhenter ikke selv dokumentation.

Hvad er sikker e-mail?

En sikker e-mail er en helt almindelig e-mail, som er blevet signeret og krypteret. Offentlige institutioner har mulighed for at sende sikre e-mails ved at bruge add on-software, der integreres i medarbejderens outlook-konto. Med en "sikker e-mail"-funktion kan fortrolige oplysninger sendes digitalt til pensionsretlig-udtalelse@modst.dk eller til hn@modst.dk, der er en sikker e-mail-postkasse.

Typisk er jeres hovedpostkasse en sikker e-mail-postkasse. Har I ikke en sikker e-mail-postkasse, er det jeres lokale it-afdeling, der har ansvaret for at få oprettet en sikker e-mail.